06
دسامبر

اثر روش اختلاط بر خواص مکانیکی چوب

دراین پژوهش، خواص مکانیکی تخته های چوب پلاستیک ساخته شده با دو روش اختلاط مذاب و خشک مورد مقایسه قرار گرفت، تخته های چوب پلاستیک با چگالی g/cm3 1 از ضایعات پلی اتیلن سنگین(به عنوان پلاستیک) و MDF ( به عنوان آرد چوب) با نسبت وزنی 60، 70 و 80 درصد آرد چوب ساخته و سپس خواص مکانیکی آنها مانند مدول کشسان خمشی، استحکام خمشی، قدرت نگهداری پیچ و میخ عمود بر سطح و مقاومت به ضربه بدون فاق اندازه گیری شد. در هر دو روش بیشترین مقدار مدول خمشی درسطح 70 درصد الیاف بدست آمد. استحکام خمشی، قدرت نگهداری پیچ و میخ عمود بر سطح و مقاومت به ضربه بدون فاق کامپوزیت های چوب-پلاستیک با افزایش درصد آرد چوب از 60 به 80 درصد کاهش یافت. در تمام ترکیب های مشابه خواص مکانیکی کامپوزیت های چوب-پلاستیک ساخته شده به روش خشک به طور عمومی از روش مذاب بهتر بود.