16
دسامبر

اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از پلی اتیلن سنگین و آرد MDF

در این پژوهش، اثر مقدار پرکننده و زمان غوطه ورسازی در آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های چوب-پلاستیک ساخته شده از پلی اتیلن سنگین ضایعاتی و آرد تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) بررسی شد. اختلاط به وسیله اکسترودر دو مارپیچ انجام شد و نمونه ها به کمک پرس گرم مسطح ساخته شدند. قبل از انجام آزمون خزش، مدول کشسان و استحکام خمشی کامپوزیت اندازه گیری شد. بررسی نتایج نشان داد که با افزایش مقدار آرد MDF از 60 به 70 درصد مدول کشسان افزایش افزایش یافته و پس از آن با افزایش مقدار آرد چوب به 80 درصد مدول کشسان کاهش می یابد. همچنین با افزایش مقدار آرد چوب از 60 به 80 درصد استحکام خمشی به طور خطی کاهش پیدا کرد. نتایج مطالعه خزش نشان داد که با افزایش مقدار آرد MDF مقاومت به خزش افزایش یافته و جذب آب روی رفتار خزشی کامپوزیت آرد چوب پلی اتیلن سنگین اثر منفی دارد در تمام سطوح پرکننده با افزایش زمان غوطه وری نمونه ها در آب خزش نیز افزایش یافت.