06
دسامبر

مقاومت به مواد شیمیایی مواد مرکب چوب پلاستیک

در این بررسی مقاومت به مواد شیمیایی چندسازه های الیاف طبیعی-پلی اتیلن سنگین(HDPE) بر حسب تغییر وزن بعد از هفت روز غوطه وری در مواد شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت، الیاف طبیعی عبارت بودند از آرد چوب سبوس برنج، الیاف کنف و کاغذ روزنامه که به میزان 25 و 50 درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفتند. مواد مرکب ساخته شده به مدت هفت روز در دمای 25 درجه سانتیگراد و در شرایط آزمایشگاه در مواد شیمیایی مختلف شامل NaOH(10%)، NaCLO(13%)،  HCL(10%)، H2O2(3%)، محلول صابون (1%) و استون آزمایشگاهی غوطه ور شدند و سپس تغییر وزن آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که H2O2، محلول صابون و استون تاثیر کمی روی مواد مرکب مورد آزمایش داشته، در صورتی که کاهش وزن ناشی از غوطه وری در NaCLO(13%) و HCL(10%) از نظر آماری معنی دار بوده است. علاوه بر این میزان کاهش وزن، متاثر از نوع و مقدار الیاف نیز مشاهده شد.