• واحد فروش : ۹-۳۴۵۵۷۲۴۷-۰۲۳

مدیران

دکتر مجید چهارمحالی

مدیرعامل

دکترا از دانشگاه تهران

مهندس سید فرخ جنانی

رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد