08
ژانویه

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های چوب پلاست

در این پژوهش خواص جذب آب، مقاومت خمشی، مقاومت به ضربه و مقاومت به خروج پیچ و میخ تخته های چوب پلاست ساخته شده از ضایعات MDF و نئوپان با استفاده از روش پرس گرم در مقایسه با تخته های استاندارد نئوپان و MDF مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مقاومت خمشی، ضربه و مقاومت به خروج پیچ و میخ با افزایش درصد الیاف کاهش یافت. جذب اب تخته های چوب پلاست در مقایسه با تخته های استاندارد کمتر بود. همچنین در تمام سطوح الیاف مقاومت به خروج پیچ و میخ تخته های چوب پلاست از تخته های استاندارد بالاتر بود.