06
دسامبر

تاثیر نانوگرافن بر خواص فیزیکی مکانیکی مواد مرکب چوب پلاستیک

در این تحقیق تاثیر نانو گرافن (nano graphene) بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های باگاس-پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد به طور کلی مقاومت خمشی و کششی نمونه ها با افزودن نانو گرافن افزایش یافت و بیشترین مقدار آنها در سطح 1/0 درصد نانوگرافن مشاهده شد. همچنین افزودن نانو گرافن سبب کاهش چشمگیر جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونه ها گردید.